Elkészítés időpontja: 2021. 02. 19.
Felülvizsgálat időpontja: 2023. 03. 03.
Verziószám: 2
Sumi Agro Hungary Kft. Autentic
1 / 12.
BIZTONSÁGI ADATLAP
1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA
1.1. Termékazonosító:
A