Elkészítés időpontja: 2014. 05. 20.
Felülvizsgálat időpontja: 2023. 03. 03.
Verziószám: 4
Sumi Agro Hungary Kft. Mospilan 20 SG
1 / 11.
BIZTONSÁGI ADATLAP
1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA
1.1. Termékazonosító:
Mospilan 20 SG
Szinonima: Acetamiprid 20SG
1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai:
Rovarölő mezőgazdasági használatra foglalkozásszerű felhasználók részére.
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:
Sumi Agro Hungar